Privatumo politika

I. Pagrindinės sąvokos
1.1. Duomenų tvarkytojas/Pardavėjas – Parduotuvės savininkė nepriklausoma „NeoLife International“ konsultantė Loreta Uzdraitė, individualios veiklos pažymėjimo Nr. 931328, buveinės adresas Vinco Kudirkos g. 4-17, Anykščiai. Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras” Vilniaus filiale. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).
1.2. Duomenų subjektas/Klientas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarkomi saugisvara.lt Parduotuvės veiklos vykdymo tikslais.
1.3. Asmens duomenys – reiškia bet kurią informaciją, susijusią su duomenų subjektu.
1.4. Elektroninė parduotuvė/Parduotuvė – Pardavėjui priklausanti elektroninė parduotuvė saugisvara.lt.
1.5. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir/ar aritmetines operacijas, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį.
1.6. Partneris – juridinis ir/ar fizinis asmuo, teikiantis paslaugas Parduotuvei susijusias su Parduotuvės saugisvara.lt vykdoma veikla, arba parduodantis jai prekes ir/arba teikiantis paslaugas, arba vykdantis bendrus projektus, įskaitant bet neapsiribojant rinkodaros akcijomis, bendromis pardavimų kompanijomis, lojalumo programomis ir kt.
1.7. Slapukas (angl. Cookies) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant tinklalapyje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
1.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.9. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.
1.10. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.

II. Bendrosios nuostatos
2.1. Klientas suteikia teisę saugisvara.lt atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais. 
2.2. Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika.
2.3. Bendrovėje Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais:
2.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
2.3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
2.3.3. Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
2.3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
2.3.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
2.3.6. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;
2.4. Klientas kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje išreiškia sutikimą su sąlygomis, aprašytomis šioje privatumo politikoje. Jei Klientas nesutinka su šiomis sąlygomis Klientui negalima naudotis interneto svetaine saugisvara.lt..
2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti Elektroninėje parduotuvėje ir bet kada ją atsispausdinti. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Parduotuvės nuožiūra. Nauja Privatumo politikos redakcija skelbiama Elektroninėje parduotuvėje. 
2.6. Klientas gali pateikti užsakymą Elektroninėje parduotuvėje be registracijos, arba per savo Paskyrą prisiregistravus Elektroninėje parduotuvėje. 
2.7. Pirminės registracijos prie Elektroninės parduotuvės metu per Paskyrą, Klientas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą bei sugalvoti saugų Slaptažodį, bei pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei. Klientas atsako už jų teisingumą. Sukūrus Paskyrą, Klientui suteikiamas identifikavimo kodas. 
2.8. Klientas visuomet atsako už pateiktų asmens duomenų teisingumą ir turi teisę juos bet kuriuo metu keisti, papildyti ar kreiptis į Parduotuvę su prašymu panaikinti jo Paskyrą bei duomenis tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Repsublikos buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų nuostatoms.
2.9. Klientas privalo saugoti ir neatskleisti Slaptažodžio tretiesiems asmenims, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui.

III. Asmens duomenų rinkimas, naudojimas, koregavimas ir saugojimas 
3.1. Parduotuvė tvarko šiuos klientų asmens duomenis:
- vardas;
- pavardė;
- elektroninio pašto adresas;
- telefono numeris;
- prekių pristatymo ir sąskaitos išrašymo adresai;
- užsakymų istorija;
- banko sąskaitos numeris.
3.2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – pardavimo procesas, buhalterinė apskaita, tiesioginė rinkodara ir kiti teisėti bei iš anksto prieš renkant duomenis apibrėžti tikslai.
3.3. Asmens duomenų saugojimo trukmė 3 (treji) metai, išskyrus duomenis, kuriuos būtina saugoti ilgesnį terminą vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle.
3.4. Klientas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenys (vardas, pavardė telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, gimimo data) būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus, Klientas vėliau to nebepageidaja ir informuoja apie tai Pardavėją, Pardavėjas nebetvarko jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nebesiunčia Klientui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Kliento užsakymu susijusią informaciją. Klientas bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Pardavėjui elektroniniu paštu [[email protected]] ir aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų.
3.5. Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:
3.5.1. gauti iš Bendrovės informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3.5.2. kartą per vienerius metus nemokamai gauti informaciją iš Pardavėjo apie tai, iš kokių šaltinių, kokie duomenys ir kokiu tikslu yra surinkti, tvarkomi teiktini;
3.5.3. reikalauti ištaisyti netikslius Asmens duomenis, sunaikinti Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti jį tvarkymą.
3.6. Klientas norėdamas susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis turi pateikti paklausimą el.paštu [email protected]. Paklausimas turi būti toks, kad leistų Pardavėjau neginčijamai identifikuoti Klientą.
3.7. Kliento asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, kuomet yra Kliento sutikimas, kuomet duomenys perduodami partneriams, įmonėms/fiziniams asmenims vykdantiems pristatymo paslaugas, buhalterinę apskaitą, finansines paslaugas, teisinę priežiūrą, įskaitant, bet neapsiribojant, teismu, advokatu, antstoliu, valstybės institucijoms ir įstaigoms duomenys teikiami pagal pareikalavimą.
3.8. Pardavėjas, įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
3.9. Gavus Duomenų subjekto paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pardavėjas pateikia Klientui atsakymą, patenkinant prašymą/nurodymą arba motyvuotai atsisakant tai padaryti, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi datos. Jeigu Duomenų subjektas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu
3.10. Tam, kad Elektroninėje parduotuvėje Pardavėjas galėtų pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas, Kliento sutikimu Kliento kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija Slapukai (angl. cookies), kuri naudojama Kliento, kaip ankstesnio Elektroninės parduotuvės naudotojo, atpažinimui, renkant Elektroninės parduotuvės lankomumo statistiką, informaciją apie pirkinių krepšelį. Klientas bet kada gali peržiūrėti, kokie Slapukai yra įrašomi, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galima apsilankyti internetiniame puslapyje www.allaboutcookies.org.

IV. Kitos nuostatos
4.1. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai keisti, papildyti „Privatumo politiką“ visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos ir yra skelbiami saugisvara.lt Parduotuvėje.
4.2. Kilus klausimams prašome kreiptis el.paštu [email protected]